Vergoeding & CAK

Vergoeding & CAK
Zorg in natura: (ZIN) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Met ingang van 1 januari 2015 vervallen de functies van extramurale begeleiding (Groepsbegeleiding en Individuele Begeleiding) uit de AWBZ en worden onder de reikwijdte van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) gebracht. Alle Nederlandse gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor deze vormen van ondersteuning. Om deze zorg te continueren en te waarborgen is er een raamovereenkomst getekend met alle Achterhoekse gemeenten.

Zorg in natura: (ZIN) Wet Langdurige Zorg (WLZ).
De overheid is verantwoordelijk voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de uitvoering ligt in handen van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars besteden de uitvoering van de Wlz uit aan regionale zorgkantoren. Die zijn ervoor verantwoordelijk dat cliënten krijgen waar zij recht op hebben, Zorg Actief valt onder de regio van Zorgkantoor Menzis Arnhem.
Voor meer informatie zie ook: Wonen

Financiering
Zorg Actief verleent zorg aan mensen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Mensen komen in aanmerking voor onze zorg wanneer er een geldige indicatie is van het CIZ of een beschikking van de gemeente.
Wij verlenen geen zorg aan cliënten die gefinancierd worden doormiddel van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wanneer u wenst, kan onze casemanager ondersteunen in het omzetten van de financiering naar zorg in natura (ZIN) om zo in aanmerking te komen voor onze zorg.

Eigen bijdrage: (CAK)
Als je zorg krijgt vanuit de WLZ of WMO, dan kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt deze eigen bijdrage vast en ontvangt deze. Voor meer informatie omtrent de eigen bijdrage verwijs ik u naar de website van het CAK.
Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.